Visie

Je kunt (je) kinderen vooral helpen door eerst zélf volwassen te worden. Bron: Anoniem

En Jezus zeide: Ik zeg u: Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. Bron: Bijbel Mattheus 18 vers 3

Slechts wie zich blijft verwonderen over de eigenheid van kinderen, kan hen ontvankelijk maken voor wijsheden. Slechts wie ontvankelijk wordt als een kind, kan zich over wijsheden verwonderen. Eigen&Wijzer

 lid van  

Eigen&Wijzer is in 2017 gestart door Marieke Bremmer- Leeuwen, universitair afgestudeerd orthopedagoog sinds 2001. Daarvoor behaalde zij haar PABO diploma. Na haar universitaire studie behaalde zij het twee jarig postdoctorale verdiepingstraject tot Postmaster Orthopedagoog Generalist Zij heeft ruim 20 jaar ervaring met kinderen en pubers met zorgvragen/diagnoses en hun ouders, leraren, intern begeleiders en zorg coördinatoren. Zij is getrouwd en moeder van 4 kinderen. Verder heeft zij ervaring als (pleeg)moeder, docent, zorgcoördinator en interim-intern begeleider.

Met Eigen&Wijzer wil Marieke kinderen, ouders en scholen op maat ondersteunen: zo gewoon waar mogelijk, met zorg waar nodig. Psychodiagnostiek staat bij haar praktijk ten dienste van de begeleiding aan het kind en de analyse van krachten en uitdagingen. De centrale vraag is steeds ‘Hoe willen en kunnen we verder groeien?’.  Een heuristische analyse (de sterktes en zwaktes in kaart brengen) levert vaak al genoeg op om te behandelen. Soms is een diagnose helpend voor de communicatie naar anderen of nodig om de juiste zorg te kunnen regelen, in dat geval wordt de diagnose door Marieke gesteld. Marieke helpt u ook met doorverwijzing naar specialisten of voor medicatie, indien nodig of gewenst. Haar christelijke levensovertuiging wordt zichtbaar in haar visie op kinderen: zij zijn geschenken en eigendom van God, hun Schepper. Iedereen is welkom in de praktijk, ook diegenen met een andere levensbeschouwing. Wanneer geloofsaspecten een rol spelen, dan kan het juist helpend zijn om met een orthopedagoog te praten die zelf ook christen is, omdat zij hier bij kan aansluiten.

Lees een interview aan het NVO:

Marieke: ‘Ik zoek het liefst de plek op waar het steeds gebeurt’

werkervaring en opleidingen

1998-2002 (Kern)docent Voortgezet Speciaal Onderwijs/ Praktijk Onderwijs

2002-2004 Kerndocent VMBO- LWOO, Orthopedagoog

2004-2012 Orthopedagoog VMBO-LWOO en PRO,Trajectgroep en Rebound

2012-2016 Orthopedagoog IZO/ ZAT en Zorgcoördinator, begeleider zorgcoaches van de zorgklassen, lid zorgloket,  coaching docenten (Coach Passend Onderwijs)

2016- 2017 Orthopedagoog NVO, Schoolbegeleidingsdienst Primair Onderwijs en ZMLK

2017 Eigenaar Orthopedagoog Praktijk ‘Eigen& Wijzer’, diagnostiek, behandeling, training en coaching

Eigen&Wijzer staat voor voortdurende persoonlijke ontwikkeling zowel van de hulpvrager als van de praktijk zelf. Marieke is in bezit van de aantekening diagnostiek van het NVO en volgt regelmatig (post doctorale) trainingen. Zo volgde Marieke een meerjarig verdiepende traject tot Postmaster Orthopedagoog Generalist (BIG geregistreerd). Op dit moment volgt zij het meerjarige opleidingstraject tot systeemtherapeut.

Overige cursussen en trainingen:

2002 tot 2005: Probleemoplossende therapie meerdaagse training (PAO), studiemiddag autisme (Rijngeestgroep), basistraining sova+faalangsttrainer meerdaags (Orthoconsult), Cursus Psychodiagnostiek bij kinderen met gedrags- en leerproblemen meerdaags (PAO)

2005 tot 2008: training Tekening als middel tot contact meerdaags (RINO), NLD congres Meten is Weten (BSL), training werken met gedragsvragenlijsten CBCL meerdaags (RINO), workshop NLD/Asperger (KNP trainingen), vervolgcursus WISC III- NL (NIP)

2008 tot 2012: Meerdaags werkbezoek VS, omgeving Chicago in kader Passend Onderwijs, 2 jarige Werkplaats (PLG) orthopedagogen Driestar Educatief incl Talent Lab (Nyenrode), Kenniscongres stoornissen

2014 tot 2017: Kenniscongres stoornissen, Professionele Leergemeenschap (PLG) 1,5 jarig ontwikkeltraject scholengemeenschap Gomarus zorgmedewerkers lid presidium, WISC dagtraining Kaldenbach GITP PAO, Dagtraining BRIEF executieve functies Hogrefe,training ESSEON-R Hogrefe

2017 tot 2020: verdiepingscursus OGW Parnassys (Driestar Educatief), bijeenkomst ‘NVO beroepscode’ (NVO), 6 daagse basisopleiding ACT, WISC V conversietraining (Pearson), 5 daagse verdiepingsopleiding ACT, ACT congres Veenendaal, ActYourWay voor jongeren 15-23 jaar: 2 daagse train de trainer (Denise Mathijsen en Els de Rooy), basiscursus EMDR (ACT-EMDR centrum). 3 daagse postdoc Neurodiagnostiek (King), 6 daagse handelingsgerichte diagnostiek (Jeugdzorgacademie), 3 daagse Hechting: diagnostiek en interventie NIKA (Jeugdzorgacademie), Opleiding Beter bij de Les trainer en coach (BASCULE), 5 daagse ACT4Kids opleiding, éénjarige basisopleiding Cognitieve Gedrags Therapie (KING), éénjarige opleiding Handelingsgerichte diagnostiek in de Jeugdzorg en het onderwijs (Jeugdzorgacademie), Meerdaagse training psychopathologie in het onderwijs, Dyslexie en Dyscalculie (KING), Meerdaagse training werken met weerstand (KING), 6 daagse training gedragswetenschapper als coach (Jeugdzorgacademie) .

2020 tot heden: 2 daagse ADOS (Acare), 2 daagse Dubbel bijzonder HB/ASS handelingsgerichte diagnostiek (ABV), workshop COTAPP, hulpverlening aan kinderen met gescheiden ouders (RINO), autismespectrumstoornissen begrijpen en begeleiden (KING). Traumatherapie WRITEjunior , Basiscursus Systeemtherapie (60 uur), Systeemtherapie Wetenschappelijk onderzoek, Systeemtherapie (Verdiepingscursus), Systeemtherapie (Specialisatie 1): Narratieve, oplossingsgerichte en dialogische toepassingen. Systeemtherapie (Specialisatie 2): Hechtingsgericht en experiëntieel. Opleiding tot gecertificeerd Brain Blocks behandelaar.

Registraties en intervisie

Marieke is geregistreerd bij de twee beroepsverenigingen voor pedagogen en psychologen, het NVO en de SKJ. Bij de NVO (NVO-lidnr 19620), bij de SKJ (SKJ-lidnr 120006816) en in bezit van Diagnostische Aantekening bij het NVO. Het lidmaatschap van beide beroepsverenigingen betekent ook dat zij zich verplicht tot regelmatige intervisiebijeenkomsten met vakgenoten en het volgen van voldoende postdoctorale nascholingen om haar kennis op peil te houden. Het NVO en de SKJ beoordelen dit en dat leidt dan na een aantal jaar tot herregistratie. De registratie waarborgt voor cliënten professioneel handelen. Zo heeft de vereniging een eigen beroepscode, jaarlijkse opleidings- en intervisie en supervisie eisen, een klacht- en tuchtrecht, en wordt van ieder lid een verklaring omtrent Gedrag (VOG) geëist.

Verder is het beroep Orthopedagoog Generalist opgenomen in de wet BIG (registratie nummer van Marieke: 99926911731

Marieke is ook in opleiding tot systeemtherapeut en lid in opleiding van de NVRG (registratienummer 26760)

Als orthopedagoog is Marieke lid van een intervisiegroep van (onderwijs en jeugdzorg) orthopedagogen en een intervisiegroep systeemtherapeuten. Intervisie met collega’s houdt in dat er anoniem casussen worden besproken. Dit leidt tot professionele aanscherping en verdieping. Wanneer uw kind onder behandeling is bij Eigen&Wijzer, is het mogelijk dat vertrouwelijke informatie volledig anoniem wordt gedeeld met anderen vanuit het perspectief van professionele ontwikkeling. Een vastgesteld aantal uren intervisie is een vereiste vanuit de beroepsverenigingen NVO en SKJ. Verder volgt zij ook regelmatig vrijwillig en in het kader van haar opleiding systeemtherapie supervisie bij een NVO/NIP/NVRG geregistreerde supervisor. Zij volgde alle nodige supervisie in het kader van haar opleiding tot systeemtherapeut.