Graag staat Eigen&Wijzer ouders bij in hun zoektocht naar het beste voor hun kind, met aandacht en bewogenheid voor zowel de soms moeilijk situatie thuis als op school. Samen zoeken we naar wat wel mogelijk is. Persoonlijke ondersteuning, pedagogisch advies, en begeleiding aan ouders en hun kinderen/jongeren bij alle hulpvragen rondom de opvoeding én het onderwijs aan uw kind.

Denk aan:

 • Brede, handelingsgerichte diagnostiek naar intelligentie, leervoorwaarden, executief functioneren, sociale – en  emotionele ontwikkeling. Indien nodig kan er een diagnose worden gesteld.
 • Mediatietherapie (ondersteuning en handelingsadvisering) aan ouders, leerkrachten en docenten.
 • Behandeling van het kind of systeembehandeling voor ouders en kinderen. 

Lees hieronder meer over 9 vormen van behandel/ diagnostiek aanbod.

 1. Diagnostiek Breed, handelingsgericht en mogelijk diagnose

Beschrijving. Orthopedagogisch onderzoek richt zich altijd op datgene wat erna komt: handelen. Door diagnostiek komen we hopelijk meer te weten en dat geeft richting aan ons handelen. Daarbij staat de opvoedingsrelatie centraal. Ook de situatie op school wordt meegenomen (schooldossier, observatie, gesprek op school) en leidt vaak tot adviezen voor school. Ouders zijn de experts over hun kind, dus graag nemen we ervaringen uit eerdere jaren mee (ontwikkelingsanamnese). Indien van belang is er ook ruimte voor ouder- kind interactie moment tijdens het onderzoek waar feedback op zal worden gegeven. Onderzoek naar cognitief vermogen (IQ), Neurologisch onderzoek (ook EF), leervoorwaarden (geen didactisch onderzoek) zelfbeeld, stemming, angst, ADHD en uitvoerig onderzoek naar sociale afstemming (ASS, o.a. ADOS) is mogelijk. Marieke volgde meerdere postdoctorale nascholing op het gebied van autisme en dubbel bijzondere kinderen HB/ASS. Zij is gecertificeerd en geschoold (door Accare/ Karakter) in het afnemen van de ADOS een wereldwijd gebruikt diagnostisch instrument bij het onderzoek naar autisme. We kijken naar kind eigen kenmerken in relatie tot de omgeving. Wat heeft het kind nodig om de ontwikkeling weer te stimuleren. Deze vraag beantwoorden vraagt iedere keer om maatwerk en intensief samen onderzoek doen.

Doel. We kijken naar kind eigen kenmerken in relatie tot de opvoedingsomgeving. Niet alleen wat zien we, maar ook wat kunnen we verklaren wat beïnvloed de ontwikkeling. Want als we dat weten, weten we wat ons te doen staat. Wat heeft het kind en zijn omgeving nodig om de ontwikkeling weer te stimuleren? Deze vraag beantwoorden vraagt iedere keer om maatwerk en intensief samen met de ervaringsdeskundigen (ouders school) onderzoek doen.

Doelgroep. Diagnostiek richt zich op kinderen tussen 7 en 11 jaar oud.

Aanpak. Het kind en de ouders krijgen een vaste orthopedagoog generalist BIG die van het begin tot het einde het onderzoek gaat uitvoeren. Zij legt contacten met ouders, school en brengt alle partijen (mogelijk ook CJG) aan het einde weer samen om dan te bepalen wat er verder wenselijk en mogelijk is. Ouders worden in het traject meegenomen. Dat begint al bij het startgesprek maar ook daarna bij de planning van het onderzoek en alle inhoudelijke kanten die daar bij horen. Indien gewenst krijgen ouders vooraf een conceptverslag ter inzage vooraf voor het ouder- eindgesprek toegestuurd. Daarna wordt er een gesprek met school/ CJG gepland.

2. Cognitieve Gedragstherapie, CGT

Omschrijving: Cognitieve gedragstherapie (CGT) is de best onderzochte, meest toegepaste vorm van psychotherapie van dit moment.  Kinderen komen in de problemen doordat zij slechte gewoontes aanleren en deze gewoontes kunnen zij weer afleren (dit is de gedragskant van CGT). Doordat zij slechte gewoontes hebben gaan kinderen ook slecht over zichzelf denken en voelen, waardoor de kans nog groter wordt dat ze hun niet helpende gewoontes blijven vertonen (dit is de cognitieve kant). CGT pakt zowel het gedrag als de instandhoudende gedachten en gevoelens aan.

Doel: Kinderen (en hierbij worden ouders meegenomen) worden met CGT geholpen bij het verminderen of verdragen van negatieve cognities en gevoelens. Dit heeft invloed op hun gedragingen. Helpend gedrag verminderd weer de negatieve cognities en gevoelens. Het kind krijgt inzicht in eigen binnenwereld en leert deze reguleren.

Doelgroep: Kinderen , in de leeftijd tussen 7/8 en 11 jaar met verschillende problemen als angst, boosheid, laag zelfbeeld, somberheid, al dan niet in combinatie met gedragsproblemen, ASS of ADHD.

Aanpak: Het kind en de ouders krijgen een vaste therapeut, een orthopedagoog generalist BIG die bekend is met CGT technieken. Ouders worden intensief betrokken middels behandelgesprekken bij de therapie, vaak ook met een verslagje per sessie. Er kunnen systemische gesprekken worden ingezet (ouders én kind) om nog beter inzicht te krijgen in de gedachten, gevoelens en gedrag van het kind in interactie met die van ouders. We plannen deze gesprekken ruim van tevoren. 

3. Brain Blocks overprikkeling/ ASS

Omschrijving. Het doel van Brain Blocks is om door middel van reflectie meer inzicht te krijgen in eigen gevoelens en gedachten en in die van anderen. We gaan ervan uit dat de meer inzicht tevens leidt tot anders kijken naar ervaringen wat op zijn beurt het denken, voelen en handelen beïnvloed.
Door middel van reflectie kan er gewerkt worden aan vier doelstellingen:

 • Ik-ander differentiatie: In deze doelstelling staat het ontdekken van zelf, de ander en de wisselwerking binnen interactie centraal.
 • Belemmerende overtuigingen: in deze doelstelling staat het ontdekken van, en het leren omgaan met belemmerende overtuigingen centraal.
 • Psycho-educatie: In deze doelstelling staat het verduidelijken van een problematiek centraal.
 • Communicatie: In deze doelstelling staat het werken aan meer wederzijds begrip tussen de cliënt en belangrijke anderen centraal.

Doel. Het doel van Brain Blocks is om door middel van reflectie meer inzicht te krijgen in eigen gevoelens en gedachten en in die van anderen. We gaan ervan uit dat meer inzicht tevens leidt tot anders kijken naar ervaringen wat op zijn beurt het denken, voelen en handelen beïnvloed.

Doelgroep. Kinderen van 9-11/12 jaar

Aanpak. Kinderen worden uitgenodigd om door middel van de Brain Blocks materialen hun gevoelens en gedachten te verbeelden. Brain Blocks is een doos met verschillende materialen waaronder; afbeeldingen van een hoofd, blokken, cilinders, bruggen en ballen in verschillende kleuren, sheets en een filter. De orthopedagoog generalist BIG – die tevens gecertificeerd Brainblocksbehandelaar is- reflecteert samen met de cliënt op deze beelden. Dit reflectieproces is steeds weer anders. De beelden van een schoolkind zullen namelijk anders zijn dan die van een volwassene. Zij sluit met haar reflectieproces aan op de beelden en het ontwikkelingsperspectief van het kind. Hierdoor maakt zij de werkwijze met Brain Blocks steeds weer op maat.

4. Acceptance and Commitment Therapie voor kids, ACT.

Omschrijving. ACT is een derde generatie gedragstherapie die kinderen helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment).

Doel. 1. het kunnen accepteren van pijnlijke situaties en het loslaten van negatieve gedachten en gevoelens (bv. angst, piekeren)
2. meer aandacht hebben voor wat zich nu feitelijk afspeelt (gerichte aandacht) en beter kunnen focussen
3. zicht krijgen op wie je bent, wat je waardevol vindt en wat je nog wilt bereiken in dit leven (en hoe daar naar op weg te gaan)

Doelgroep. ACT voor kids is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd die moeite hebben om flexibel om te gaan met obstakels of moeilijke situaties die zij tegenkomen.

Aanpak. Voor jonge kinderen in de basisschoolleeftijd wordt op een speelse wijze gewerkt met concrete metaforen, waar ook opdrachten bij horen. Bij jonge kinderen komen onze vrienden(voor ieder metafoor een passende knuffel, veelal dieren) hen helpen. ACT is erop gericht om kinderen copingvaardigheden voor het leven te leren.
Denk aan:
Het HART: Weten (zelfreflectie) wat je diepste wensen zijn en wat jij belangrijk vindt in het leven. Ook wat je graag wilt bereiken. Wat bied je veiligheid, wat zijn je waarden?
De BOOM: Gerichte aandacht (zelfobservatie) hebben voor wat je ziet, ruikt, voelt en proeft. Aandacht voor de feiten, contact met het nu.
De UIL: Je brein, je hoofd vol gedachten. Zo wijs, en wat weet dat brein veel (wijze raad) maar wat kan je brein ook zeuren (kletspraat).
De KAT: Nieuwsgierig en eigenwijs, goed voor jezelf zorgen en dan gewoon (met toegewijde actie) gaan dóen. De OLIFANT: Met zijn slurf blaast hij de kletspraat weg (defusietechnieken) en met zijn dikke huid leert hij de moeilijke dingen in het leven met zich mee te dragen (acceptatie, impulsbeheersing en emotieregulatie).

5. Beter bij de Les (Executief Functioneren)

Omschrijving. De therapie maakt gebruik van de methodiek Beter bij de Les maar comprimeerd deze wel wat betreft het aantal sessies. De therapie is gericht op kinderen met ADHD problematiek. Er is zeer veel ruimte voor psycho educatie van het brein. Executief Functioneren staat centraal. Juist de problematiek die gezien wordt bij kinderen met ADHD. Het richten en vasthouden van de aandacht, het versterken van het werkgeheugen en het leren plannen en organiseren worden versterkt. Juist omdat deze methodiek (ontworpen en getest door de Bascule in Amsterdam) naadloos aansluit op wat kinderen in de klas nodig hebben om tot leren te komen, is deze behandeling niet alleen leuk en aansprekend maar gericht op directe transfer naar thuis en op school. De Juf/ meester en de ouders worden dan meegenomen in het geheel.

Doel. Versterken competentiebeleving en zelfbeeld en executief functioneren van kinderen met ADHD. Het bieden van psychoeducatie van het ADHD brein.

Doelgroep. Beter bij de Les is voor kinderen van 8- 11 jaar die ADHD klachten ervaren en zwakke EF / leervoorwaarden ervaren.

Aanpak. FOCUS OP DE LES is een (gecomprimeerde) individuele therapie  in executieve functies en leerstrategieën, voor basisschoolkinderen vanaf 8 jaar met zwakke executieve functies gebaseerd op de training Beter bij de Les. De therapie wordt gegeven door een ervaren Orthopedagoog Generalist BIG die is opgeleid tot Beter Bij De Les Trainer én Coach en kan zowel zelf de training uitvoeren als andere trainers coachen. De opleiding is gevolgd bij de BASCULE (PI RESEARCH) in Amsterdam waar deze training is ontworpen. De training is ontwikkeld door een projectteam van de Bascule, Academisch Centrum. De training is effectief gebleken. De training bestaat uit ongeveer 25 sessies van 50 minuten. De training is speels en toegankelijk opgezet. Praktijk Eigen&Wijzer voert deze individuele therapie uit in 15 sessies. Vijf kernvaardigheden zijn voor het kind van belang bij het uitvoeren van een taak, deze worden met Beter bij de les getraind:— Gerichte aandacht— Planning en initiatie— Verdeelde aandacht en werkgeheugen— Doel- en taakgericht gedrag— Metacognitie: reflectie en controle van het eigen functioneren

6. WRITEjunior voor getraumatiseerde kinderen

Omschrijving. WRITEjunior schrijftherapie is een behandelmethode waarbij het kind samen met de therapeut zijn verhaal opschrijft. In een aantal sessies wordt niet alleen het trauma en de context daarvan opgeschreven, maar ook wordt gewerkt aan nieuwe manieren om er tegenaan te kijken en er mee om te gaan, zodat het kind na afloop van de therapie weer voort kan met zijn leven.
Het ‘boek’ dat het kind aan het eind van de behandeling over houdt is een belangrijk document om later nog eens te lezen en ook te laten lezen aan mensen die belangrijk zijn voor het kind. Hun erkenning voor wat het kind heeft doorgemaakt is een ondersteunend element in de behandeling.
Deze methodiek kan indien nodig worden gecombineerd met een of meer sessies EMDR.

Doel. Het verwerken van traumatische ervaringen op een kindvriendelijke manier waarbij het systeem betrokken wordt en er veel plaats is voor erkenning, ook voor de ouders wanneer zij bijvoorbeeld tijdens het trauma zelf spanningen hebben meegemaakt. Door familie en vrienden van het kind te betrekken voelen vaak ook ouders zich gesteund en erkend.

Doelgroep. Kinderen met traumatische klachten en of PTSS van 8-11 jaar

Aanpak. Er vindt altijd een verkenning/ gesprek plaats tussen verwijzer of ouders en de praktijk om na te gaan of de hulp passend en als voldoende in te schatten is. WRITEjunior schrijftherapie is:

 • Kortdurend
 • aangepast aan de leeftijd van elk kind
 • kleinere kinderen vinden het prettig dat gebruik wordt gemaakt van tekeningen
 • oudere kinderen vinden het gebruik van de computer prettig
 • het is voor ouders en kind heel duidelijk is wat er gebeurt tijdens de therapie
 • na afloop heeft het kind een belangrijk document om te bewaren en na te lezen

De effectiviteit van WRITEjunior is wetenschappelijk onderzocht. WRITEjunior beslaat een reeks behandelsessies, anders dan andere traumabehandeling zoals EMDR. Het verschil in de duur van beide behandelingen is vrijwel geheel terug te voeren naar de laatste sessie van een WRITEjunior behandeling: het voorlezen en delen van het verhaal met ouders of andere belangrijke mensen in het leven van het kind (social sharing). Doel daarvan is het delen en het krijgen van erkenning voor wat het kind heeft meegemaakt. De duiding van wat er gebeurd is en de erkenning van de omgeving voor het lijden als een belangrijke therapeutische factor gezien. Inmiddels is de ervaring bij Praktijk Eigen&Wijzer dat het in de laatste sessies betrekken van het brede systeem bij de behandeling een zeer helend effect heeft. De behandeling wordt uitgevoerd door een Orthopedagoog Generalist BIG die tevens systeemtherapeut i.o. is. Writejunior kan worden gecombineerd met een of meer sessies EMDR bij Praktijk Eigen&Wijzer (Praktijk Eigen&Wijzer).

7. Systeem/ gezinstherapie voor kind en ouders

Omschrijving. Systeemtherapie voor kinderen en ouders bij opvoedingsproblemen.

Doel. Het onderzoeken van de systemische functie van de klacht (meestal het gedrag van het kind). Hoe beïnvloeden klachten elkaar in de opvoedingsrelatie? Hoe kunnen we de invloed van de klacht verminderen?

Doelgroep. Ouders en kinderen waarvan de kinderen 8-11 jaar zijn.

Aanpak. Systemische gesprekken door de Systeemtherapeut i.o. tevens Orthopedagoog Generalist BIG, soms met heen deel van het systeem (alleen ouders) soms met het kind erbij en soms met het kind alleen.

8. Psycho educatie ASS ADHD ANGST trauma

Omschrijving. Psycho educatie is een behandelvorm bij Praktijk Eigen&Wijzer waarbij een Orthopedagoog Genenralist BIG ouders en kinderen voorlichting geeft over wat er eigenlijk aan de hand is. Begrijpen wat er speelt helpt om de juiste mindset te creëren om je situatie te accepteren en te gaan veranderen. Bij kinderen zal dit op een positieve, versterkende en vaak ook creatieve manier gebeuren.  Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van o.a. methodiek Brain Blocks.

Doel. Na diagnostiek leren gaan kinderen begrijpen wat de diagnose of het probleem inhoudt en leren zij dit te accepteren en te veranderen. Ook ouders worden hierin meegenomen.

Doelgroep. Kinderen in de leeftijd 7/8-11 jaar met een diagnose.

Aanpak. Kinderen worden meegenomen in wat de diagnose voor hen betekent. Welke krachtige kanten en welke moeilijke kanten er zijn, wordt samen met hen ontdekt. We normaliseren waar mogelijk maar bespreken ook waar het kind tegenaan loopt. We zoeken naar informatie en kijken indien mogelijk videomateriaal.  Dit delen we ook met ouders. Zij worden middels oudergesprekken meegenomen in de behandeling.

 1. Behandeling zelfbeeld COMET kinderen

Omschrijving. Werken aan je zelfbeeld, COMET voor kinderen en jongeren’ is gebaseerd op de cognitief-gedragstherapeutische methode Competitive Memory Training (COMET). Kinderen werken aan positief denken en positieve gevoelens oproepen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van positieve aandachtstraining. De Orthopedagoog Generalist BIG legt veel nadruk op positieve eigenschappen en herinneringen.

Doel. Versterken zelfbeeld bij kinderen die in hun functioneren belemmerd worden door een negatief zelfbeeld.

Doelgroep. COMET voor kinderen is bedoeld voor kinderen van 8-11 jaar. Kinderen jaar die in hun dagelijks functioneren belemmerd worden door een negatief zelfbeeld.

Aanpak. De zelfbeeldtraining COMET leert kinderen hoe zij op een andere, positieve manier naar zichzelf kunnen kijken. Kinderen oefenen met positief denken, voelen, vertellen en herinneren. Daardoor ervaren zij meer zelfvertrouwen en komen zij steviger in hun schoenen te staan. COMET is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar die in hun dagelijks functioneren belemmerd worden door een negatief zelfbeeld. Individuele behandeling waarbij ouders en uiteindelijk meerdere belangrijke volwassenen uit het systeem van het kind worden ingeschakeld om mee te werken aan het versterken van het positieve zelfbeeld van het kind.