Praktische en zakelijke informatie over de praktijk.

Werkwijze

  1. U of de verwijzer (vaak het CJG of de huisarts) neemt contact op met Eigen&Wijzer.
  2. De orthopedagoog maakt afspraken met ouders en/of de school en vraagt eventueel om nadere informatie.
  3. Er vindt indien nodig een intakegesprek plaats, het onderzoeks- of behandeltraject wordt vastgesteld in een behandelovereenkomst.
  4. Bij verwijzing/ beschikking via de gemeentes of door huisartsen/ kinderartsen en jeugsartsen GGZ van de regio Foodvalley wordt de zorg vergoed.
  5. Het onderzoek/ de behandeling vindt plaats  in de praktijk. Een observatie vooraf (in de groep- klas/ indien van toepassing thuis) maakt meestal deel uit van het onderzoek.
  6. Indien er (na de diagnostiek) sprake is van behandeling vindt er regelmatig een oudergesprek plaats.
  7. Systeemgesprekken met ouders en kind of met de leerkracht zijn onderdeel van de behandeling, indien van toepassing.
  8. Een onderzoeksverslag wordt besproken met school en ouders en er worden concrete acties,adviezen en activiteiten afgesproken.
  9. Met ouders en school worden behandelingen (op school of in de praktijk) met regelmaat geëvalueerd.

Kwaliteitsbeheer & klachtenregeling

Eigen&Wijzer wil graag kwaliteit leveren. Na afloop van de diagnostiek of behandeling wordt u middels een schriftelijke vragenlijst gevraagd de hulp te evalueren. Mocht ook u een aanbeveling willen toevoegen via linked-in, dan is dat natuurlijk welkom. Verder plaatst de praktijk regelmatig ervaringen, met uw toestemming, op de site. Daarmee worden andere hulpzoekers geholpen bij hun keuze. Met uw opmerkingen tijdens de evaluatie probeert zij de kwaliteit te verbeteren. Wanneer u onverhoopt klachten heeft over het onderzoek of behandeling hoort de orthopedagoog van Eigen&Wijzer dit graag van u zelf en zal zij met u in gesprek gaan en zoeken naar overeenstemming. Eigen&Wijzer is aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling. Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld door Klachtenportaal Zorg en is gericht op de geestelijke gezondheidszorg. Mocht het nodig zijn dan kan er een klacht worden ingediend. Zie voor meer informatie: www.klachtenportaalzorg.nl  Klachten dienen ook schriftelijk aan Eigen&Wijzer te worden bevestigd. Een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Afzeggen van afspraken

Bij Eigen&Wijzer weten ze dat je als hulpvrager graag snel geholpen wilt worden. Er zal altijd worden geprobeerd binnen enkele weken een eerste gesprek met u/ jou af te spreken. Overeengekomen afspraken (consult) kunnen kosteloos worden verplaatst of afgezegd wanneer u/ jij dit uiterlijk 3 dagen voor de gemaakte afspraak per mail hebt gemeld bij Eigen&Wijzer, email: info@eigenwijzer.nu. Zo kan de voor u/ jouw gereserveerde tijd nog worden ingevuld met een andere afspraak. Voor alle andere gevallen geldt dat Eigen&Wijzer een bedrag van € 100,- per uur per niet nagekomen afspraak bij opdrachtgever in rekening kan brengen.

Vertrouwelijkheid cliëntgegevens

Alle informatie verkregen uit behandeltrajecten valt onder het beroepsgeheim van de orthopedagoog, die werkt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (of in het Engels: General Data Protection Regulation, GDPR). Daarvoor heeft Eigen&Wijzer een privacyverklaring. Tevens is zij gehouden aan de rechten van de cliënt beschreven in de Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Bij een noodzakelijk externe overlegstructuur buiten Eigen&Wijzer zal eerst toestemming van ouders (en kind indien ouder dan 12 jaar) worden gevraagd. Informatie opvragen bij school of andere instanties gebeurt alleen met toestemming van ouders en/of de jongere boven de 12 jaar. Wanneer er sprake is van video opnames van het kind tijdens de behandeling of begeleiding, dan gebeurt dit uitsluitend met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) en zal het bandmateriaal uitsluitend door de behandelaar gebruikt worden ten behoeve van de voortgang van de behandeling en zal niet door of voor derden worden gebruikt, tenzij toestemming daarvoor is gegeven.
Geheimhouding geldt niet voor zover er een wettelijke meldplicht is. Dit is bijvoorbeeld het geval ten aanzien van kindermishandeling. Wanneer de orthopedagoog vermoedens heeft van kindermishandeling of huiselijk geweld, dan handelt zij volgens de stappen van de landelijke meldcode.

Verder werkt praktijk Eigen&Wijzer met de Verwijsindex MULTIsignaal (www.multisignaal.nl).

Eigen&Wijzer bouwt zowel een papieren- als ook een digitaal dossier op in de loop van een behandeling. Het (vertrouwelijke) dossier is eigendom van Eigen&Wijzer en dient  digitaal te wordenbewaard voor een periode van 15 jaar na afsluiting van de behandeling. U kunt zelf schriftelijk aanvragen het dossier eerder te vernietigen. De opdrachtgever heeft het recht het dossier in te zien en/of een kopie op te vragen. De persoonlijke aantekeningen van de orthopedagoog maken geen deel uit van het dossier.

Vergoeding, facturatie en betaling

Praktijk Eigen&Wijzer maakt gebruik van Algemene Voorwaarden, zoals opgesteld door de NVO. Praktijk Eigen&Wijzer heeft een zorgcontract met de regio Food Valley (gemeente Ede, Rhenen, Veenendaal, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel). Dit betekent dat u, wanneer u in bezit bent van een verwijzing door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG, \Toegang Jeugd), uw huisarts of een jeugdarts, u voor volledige vergoeding in aanmerking komt vanuit de Wet Jeugd. Coachingstrajecten, ter ondersteuning van onderwijs/ begeleiding aan kinderen, kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden door uw werkgever. Het is raadzaam de mogelijkheden te bespreken met uw leidinggevende.
Het tarief voor het orthopedagogisch traject of de behandeling wordt vooraf met u overeengekomen. De hoogte van het tarief is afhankelijk van de aard van de begeleiding/ diagnostiek/ behandeling. Vanwege voorbereidingstijd wordt het tarief van een consult op scholen per uur met 50% verhoogd. Ieder kwartier dat het gesprek langer duurt wordt naar rato gefactureerd.
Orthopedagogische trajecten worden door Eigen&Wijzer bij cliënt of opdrachtgever (bijvoorbeeld de school) in rekening gebracht. Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen plaats te vinden.
Eigen&Wijzer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: nr. 69349436.